Joomfish System Plugin not enabled

rithimisi

Γιατί να προβώ σε ρύθμιση;

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 209 ο Νόμος 4014 περί ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ.

Σύμφωνα με το Νόμο αυτό, απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ή εισφορά ακινήτου σε εταιρία, αν στο εν λόγω ακίνητο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

Για να μεταβιβασθεί ή να γίνει η οποιαδήποτε σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητό σας , θα απαιτείται πλέον πιστοποιητικό - υπεύθυνη δήλωση τόσο του ιδιοκτήτη όσο και μηχανικού περί της νομιμότητας του ακινήτου, με αυστηρές κυρώσεις προστίμων σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης.

Ως νόμιμη θωρείται η κατασκευή που έχει κατασκευαστεί βάσει οικοδομικής άδειας και έχει ακολουθήσει πιστά τα σχέδια και τις χρήσεις που προβλέπονταν στην άδεια αυτή, είτε έχει προβεί σε τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με το νόμο 3843/2010 ή ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

- Με την υπαγωγή στον παρόντα νόμο και τη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών του ακινήτου σας επομένως, εξασφαλίζετε τη δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού νομιμότητας από τον μηχανικό.

- Επιπλέον, ακόμη και αν δεν είναι στα άμεσα σχέδιά σας η μεταβίβαση του ακινήτου σας, στην περίπτωση της αδήλωτης αυθαιρεσίας τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης είναι εξοντωτικά, σε σύγκριση με το εφ’ άπαξ ποσό του ενιαίου προστίμου της ρύθμισης.

- Η αξία ενός ακινήτου με τακτοποιημένη την όποια αυθαίρετη κατασκευή του είναι πάντοτε πιο ανταγωνιστική σε σχέση με κάποιο που δεν έχει τακτοποιηθεί.

Ποιες κατασκευές δικαιούνται την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλα τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 28/7/2011, ακόμη και εκείνα εκτός σχεδίου πόλεως ή ακόμη και εκείνα που κατασκευάστηκαν χωρίς οικοδομική άδεια, αρκεί η χρήση τους να προβλέπεται στην περιοχή που έχουν οικοδομηθεί.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι κατασκευασμένες χωρίς άδεια κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

Από τη δυνατότητα ρύθμισης εξαιρούνται και παραμένουν κατεδαφιστέα, τα ακίνητα που είναι κατασκευασμένα σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, σε ζώνη ασφαλείας του οδικού δικτύου , σε δημόσιο κτήμα, σε δάσος ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικό χώρο, σε ρέμα ή σε προστατευόμενες περιοχές .

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η δυνατότητα και οι λοιπές παράμετροι υπαγωγής του ακινήτου σας στη ρύθμιση εξετάζεται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς του γραφείου μας.

Ποιες κατασκευές θεωρούνται αυθαίρετες;

Ο γενικός κανόνας είναι πως όλες οι κατασκευές σε ένα οικόπεδο ή ακίνητο που έγιναν χωρίς οικοδομική άδεια ή κατά παρέκκλιση των εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας, είναι αυθαίρετες.

Ως αυθαίρετη θεωρείται επίσης η αλλαγή χρήσης ενός χώρου (πχ από κατοικία σε κατάστημα) χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης άδειας.

Μερικές χαρακτηριστικές και συχνά συναντώμενες περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών είναι οι ακόλουθες:

- Η δημιουργία κλειστού χώρου σε βεράντες ή εξώστες (τόσο με τοίχους όσο και με τζαμαρία)
- Η μετασκευή απόληξης κλιμακοστασίου στο δώμα σε κλειστό χώρο κατοικίας.
- Η κατασκευή κεραμοσκεπής, στεγάστρου ή πέργολας χωρίς άδεια.
- Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους της κατασκευής.
- Η δόμηση σε επιφάνεια του οικοπέδου πέραν της επιτρεπόμενης (υπέρβαση κάλυψης).
- Η δόμηση εντός του προκηπίου (πρασιά).
- Η επέκταση του υπογείου ή η κατασκευή δεύτερου υπογείου που δεν προβλεπόταν στην άδεια.

Εξ’ αυτών η πρώτη περίπτωση μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση με τον πρόσφατο νόμο, μόνο εφ’ όσον η αυθαίρετη κατασκευή δεν βρίσκεται πάνω από κοινόχρηστο χώρο (πχ πάνω από πεζοδρόμιο). Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανικοί του γραφείου μας θα διενεργούν τον πολεοδομικό έλεγχο για την αναγνώριση της όποιας αυθαιρεσίας.

Ποια είναι η διαδικασία και ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων θα πρέπει εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Οκτωβρίου 2011 έως και τις 31 Νοεμβρίου 2011 να υποβληθεί αίτηση από αρμόδιο μηχανικό κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – ανάθεσης από τον ιδιοκτήτη. Για την πλήρη υποβολή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (στο όνομα του ιδιοκτήτη).
β. Φύλλο καταγραφής αυθαίρετων κατασκευών και έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου (συμπληρώνεται από εμάς).
γ. Παράβολο που κυμαίνεται από 500 έως 6000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής.(Το ποσό του παραβόλου δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση και αποτελεί προκαταβολή του τελικού προστίμου που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια).

Στη συνέχεια και εντός χρονικού διαστήματος 4 μηνών (καταληκτική ημερομηνία η 31η Μαρτίου 2012) θα πρέπει να συνυποβληθούν στο Πολεοδομικό γραφείο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα οποία είναι:

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία του, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, το εμβαδό και η χρήση των προς ρύθμιση χώρων, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης (συνοδεία δημοσίων εγγράφων ή αεροφωτογραφιών που το αποδεικνύουν), ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας, εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας ή άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης, καθώς και ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που εξαιρούνται της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθμιση.
ε. Το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9 στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο στο οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
στ. Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία περιγράφεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, το εμβαδόν και η τωρινή χρήση, καθώς και αν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή (πχ στέγαση με επικάλυψη από λαμαρίνες ή άλλα ευτελή υλικά).
ζ. Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής.
η. Αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας.
θ. Δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού.
ι. Αντίγραφα σχεδίων της άδειας : των κατόψεων των ορόφων όπου εμφαίνονται οι αυθαίρετες κατασκευές, σχέδια τομών, τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, διάγραμμα κάλυψης.

Εφ’ όσον η κατασκευή έχει γίνει χωρίς την έκδοση οικοδομικής άδειας ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί, όλα τα προαναφερόμενα σχέδια συντάσσονται από τον αρμόδιο μηχανικό και επισυνάπτονται κατόπιν αποτύπωσης του ακινήτου.

Πόσο θα μου κοστίσει;

α. Πρόστιμο

Ο βασικός τύπος υπολογισμού του ενιαίου προστίμου είναι το γινόμενο του εμβαδού του αυθαίρετου χώρου, επί το 15% της τιμής ζώνης της περιοχής επί μια σειρά αυξητικών ή μειωτικών συντελεστών που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη ή όχι οικ. άδειας, τη μορφή και την παλαιότητα της αυθαιρεσίας. Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό σε ειδική φόρμα.

Δηλαδή: Πρόστιμο = Ε x 0.15 x T.Z. x συντελεστές.

Τους συντελεστές αυτούς που τον υπολογισμό του προστίμου μπορείτε να τους δείτε εδώ. (σ.σ. link σε κάποιο φύλλο που έχει εγγεγραμμένες τις περιπτώσεις με τους συντελεστές τους)

β. Αμοιβή μηχανικού

Η αμοιβή του μηχανικού για την παροχή των υπηρεσιών του για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ αυτών και του ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με το ν. 3919/2011 (βάσει ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ που κοινοποιήθηκε στις 5/10/2011).

Πρόθεση του γραφείου μας είναι να εξυπηρετήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας με την ελάχιστη αμοιβή που θα καθορίζεται από το βαθμό της πολυπλοκότητας και του απαιτούμενου χρόνου διεκπεραίωσης για την κάθε περίπτωση.

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

NIRON | Χαλκίδος 2 & Ιωνίας | Άνω Πατήσια σταθμός ΗΣΑΠ | Τ.Κ.111 43 | T: +30 2169000023-24 | F+30 2103302111 | Email: info [at] niron.gr